Ombudsdienst PCVO Groeipunt

Johan De Vriendt

Ombudsdienst

Wij hechten veel belang aan een kwaliteitsvolle dienstverlening en klantentevredenheid. Daarom vinden wij het ook belangrijk dat je bij ons terecht kan indien je een klacht hebt.
Als je een klacht hebt en het is niet mogelijk om de persoon met wie er een conflict is rechtstreeks aan te spreken of om tot een oplossing te komen, dan is er een klachtenprocedure voorzien.

Klachten met uitzondering van klachten over evaluaties

Als je een klacht – uitgezonderd klachten in verband met evaluatie – wil indienen, dan kan je volgende stappen ondernemen:

Je dient je klacht schriftelijk (via brief of via e-mail) in bij de directeur van het centrum.

De directeur of een lid van het directieteam onderzoekt de klacht. Binnen een termijn van 14 kalenderdagen wordt het resultaat van het onderzoek schriftelijk meegedeeld aan de betrokken partijen. De directeur zorgt ervoor dat de voorgestelde oplossing wordt uitgevoerd.

Klachten in verband met evaluatie en / of deliberatie

Wie een klacht heeft in verband met een evaluatie, het verloop van de eindevaluatie en deliberatie, kan bij de ombudspersoon van het centrum terecht.
Aan ons centrum is dit mr. Johan De Vriendt.

De ombudspersoon is tot geheimhouding verplicht.

Je kan hierboven op de website, of mondeling een klacht indienen bij de ombudspersoon van het centrum.

Daartoe zal de ombudspersoon op geregelde tijdstippen aanwezig zijn in de drie vestigingen van het Centrum. De precieze data en uren worden bekend gemaakt via de website van het Centrum, en via affiches aan de secretariaten.

De ombudspersoon van het centrum registreert je klacht. Na het beëindigen van het onderzoek maakt de ombudspersoon van het centrum een eindrapport op en bezorgt dit aan de directie en via aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs aan jou.

VOLWASSENENONDERWIJS
zowel overdag als 's avonds